POLíTICA DE PRIVACITAT

Qui som:

La nostra adreça web és: https://xicotsvilafranca.cat

Les nostres dades fiscals son:

Colla de Castellers Xicots de Vilafranca

La colla de castellers Xicots de Vilafranca volem oferir una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides tant a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la seva privacitat i ser transparents en l’ús de les seves dades.

Quines dades desem i perquè

Comentaris

Normalment, a través de la nostra pàgina web recollim dades de contacte de l’Usuari per als serveis que oferim a través de la web, com es descriurà a continuació.

A través del formulari de Contacte

Mitjançant aquest formulari de contacte on haurà d’omplir una sèrie de camps per a identificar-lo, recollirem la informació necessària per a resoldre la petició que ens pugui efectuar.

A través de les inscripcions a activitats i o lloguer del local

Mitjançant aquest canal recollim les dades identificatives per tal d’inscriure l’Usuari a les activitats en els que ha mostrat interès. I tambè les dades necessaries per al lloguer de la sala d’assaig per poder-hi realitzar activitats.

Recollida de dades de persones jurídiques. Si vostè és un Usuari que contacta amb nosaltres o es registra recaptarem les seves dades per a la prestació del servei sol·licitat i també, en el seu cas, per a fins comercials o de màrqueting sempre i quan ens ho autoritzi en el moment oportú, per exemple, mitjançant la validació de la present Política de Privadesa.

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris. D’aquesta manera, farem servir les seves dades per a atendre els dubtes o la informació que ens hagi requerit, gestionar les seves sol·licituds i garantir-li una experiència que respecti els màxims estàndards.

L’email des del qual ens escrigui al nostre correu, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat o per a fer els tràmits o ajudar-lo amb els tràmits que necessiti.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea; ni es realitzarà cap tipus de transferència internacional que tingui com a objecte les seves dades de caràcter personal.

També podrem utilitzar les seves dades amb fins de publicitat i de prospecció comercial, si mostra el seu consentiment de manera expressa en el moment indicat.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no siguin la mera informació dels serveis i de les activitats queLa Colla Castellers Xicots de Vilafranca ofereix i que pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

Ús de les dades personals i ús de les dades per a fins comercials

La Colla de Castellers Xicots de Vilafranca comunica als seus Usuaris i membres que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerides dels Usuaris

2. Informar d’activitats relacionades amb el món casteller i de les diferents activitats que pot organitzar la colla.

3. Enviar informació que es consideri que pugui ser d’interès de l’Usuari

4. Notificació dels acords promocionals que hagi subscrit la Colla de Castellers Xicots de Vilafranca amb empreses, professionals i/o associacions col·laboradores per oferir als Usuaris els millors serveis i ofertes pel fet de ser membre de la colla o usuari registrat/da a la web.

6. Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre, en aquest cas l’Usuari haurà d’acceptar, en el seu cas, les condicions de registre o de contractació que, en el seu cas,  s’estableixin.

Informar l’Usuari respecte de l’ús de les seves dades en el sentit de que: (I) les seves dades no es faran servir amb altres fins que els de dur a terme el tractament que en el seu moment va consentir expressament o per al que estableix la present política per la nostra part; (II) tota aquesta informació es guarda en un servidor segur independent.

Advertir-lo que la informació que faciliti a través de la pàgina web pot revelar o permetre que altres dedueixin seva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la seva vida privada. D’aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra plataforma, l’Usuari està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigeix la​​ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’Usuari ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta (s) acció (és), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que la Colla de castellers Xicots de Vilafranca, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 8 del present text legal.

Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

L’informem que, si vostè actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis contractats, d’una banda, o bé informació comercial, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privacitat.

Així, quan es doni d’alta o sol·liciti alguna informació relacionada amb l’entitat a través dels canals establerts per l’entitat mitjançant la pàgina web, la seva informació també podrà ser tractada per a fins comercials i l’enviament de comunicacions electròniques sempre i quan, també, així ens ho hagi autoritzat.

Tanmateix, l’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats a l’apartat 8 del present text legal.

Sobre els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

La Colla de Castellers Xicots de Vilafranca li ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu:secretaria@xicotsvilafranca.cat o bé dirigint-se al local social de la colla. En ambdós casos, haurà d’adjuntar còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) indicant a l’assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit o limitació en el tractament.

No obstant això, és important que com a Usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres Usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació.

De la mateixa manera, la Colla de castellers Xicots de Vilafranca no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l’entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

A continuació li expliquem en què consisteix cada dret:

Accés: A través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan essent tractades de la seva persona per part de l’entitat, la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: Consisteix en garantir que l’Usuari pugui modificar les seves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades es vol modificar.

Supressió: Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives

Oposició: Amb el dret d’oposició l’Usuari pot oposar-se a que no es realitzi el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial o bé quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals

Portabilitat: Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i poder transmetre, a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible

Oblit: Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida

Limitació en el tractament: En general, en els casos en què no quedi clar si les dades personals s’ha d’esborrar, pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan no es vol que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però se’n poden derivar actuacions jurídiques; (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

La limitació significa que les seves dades personals només poden (excepte la conservació) ser tractades amb el seu consentiment per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o per raons d’interès públic de la UE o d’un determinat Estat membre de la UE.

Tanmateix, com a Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el disposat en la legislació i normativa de protecció de dades; tot sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

També, se l’informa de que el tractament de dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre la seva informació basada únicament en el tractament automatitzat -decisions automatitzades-, inclosa l’elaboració de perfils, això és, no inclou l’elaboració de perfils de manera automatitzada -i sense intervenció humana- de les seves dades personals per avaluar aspectes personals relatius a la seva persona, com analitzar o predir aspectes relacionats amb situacions econòmiques, salut, preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, la situació o els seus moments, tot en la mesura en què pugui tenir conseqüències jurídiques per a vostè o l’afecte significativament.

En tot cas, només aplicaria quan una llei ho exigís, de manera que el tractament estaria subjecte a les garanties apropiades, entre les quals s’inclou la informació específica a la seva persona, com a interessat, i el dret a rebre una explicació després de la decisió en base a l’avaluació, i impugnar-la, quan correspongués.

 9. Majoria d’edat

Per a ser Usuari de la nostra plataforma és necessària la majoria d’edat, pel que serà necessari que l’Usuari sigui major de 18 anys.

10. Mesures de seguretat en la recollida de dades

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris que hagin estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats

D’aquesta manera, La Colla de Castellers Xicots de Vilafranca manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

També, en qualitat d’Usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

L’Usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, la Colla de Castellers Xicots de Vilafranca no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb allò establert abans, l’entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la pàgina web. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal i unes condicions d’ús i contractació.

11. Termini de conservació de les seves dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la què es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes que se’n derivin de la legislació aplicable.

12.  Política a les xarxes socials

La colla de Castellers Xicots de Vilafranca disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter, Youtube, i Instagram .

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l’entitat és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a la colla, o bé on es participa; o bé sobre temes que considerem poden ser del seu interès. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no hi ha cap vincle entre la Colla de Castellers Xicots de Vilafranca i i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d’ús i condicions un cop accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre. Així, la colla no serà mai responsable per l’ús o tractament de les dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicades en aquesta política.

Media

Les imatges i videos exposades en aquest lloc web son propietat de la Colla de Castellers Xicots de Vilafranca i no podran ser utilitzades fora d’aquesta web sense el consentiment explicit de l’entitat.

Cookies

La web de la Colla de Castellers Xicots de Vilafranca utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis.